Biểu mẫu Chế độ chính sách

1. Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập 2. Đơn xin miễn giảm học phí 3. Đơn xin trợ cấp dân tộc 4. Đơn xin trợ cấp xã hội ...

Xem thêm

Biểu mẫu Khóa luận tốt nghiệp

- Kế hoạch thực hiện KLTN - Quy định về KLTN (Quy định về KL và Quy định sửa đổi) - Các biểu mẫu dành cho SV         + Phụ lục 1: Mẫu Đăng ký KLTN         + Mẫu1:  Mẫu đề cương KLTN         + Phụ lục 3: Bìa KLTN         + Phụ lục 4: Bìa ...

Xem thêm

Biểu mẫu Thực tập tốt nghiệp

Kế hoạch thực hiện thực tập TN Các biểu mẫu dành cho Khoa         - Mẫu 1: Thư ngỏ hợp tác đào tạo         - Mẫu 2: Danh sách các công ty nhận sinh viên TTTN         - Mẫu 4: Phân công Giảng Viên hướng dẫn TTTN         - Mẫu 5: Phân công ...

Xem thêm

Biểu mẫu Thủ tục hành chính

1. Đơn xin cấp bảng điểm rèn luyện 2. Đơn xin thôi học 3. Mẫu điều chỉnh thông tin 4. Đơn chỉnh sửa điểm rèn luyện 5. Đơn xin nghỉ học tạm thời 6. Đơn xin vào học lại 7. Mẫu xin cấp lại thẻ sinh viên ...

Xem thêm

Biểu mẫu Đào tạo

1. Đơn xin bảo lưu kết quả học tập - Thuộc diện buộc thôi học (chuyển xuống trình độ thấp hơn) 2. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi 3. Đơn xin hoãn thi học kỳ 4. Đơn xin quy đổi môn học tương đương 5. Đơn xin rút môn học 6. Đơn đăng ký ...

Xem thêm