Giáo trình

  1. Nguyễn Hòa, Nguyễn Nhựt Đông, Toán rời rạc, NXB Thanh Niên, 2014, 246 trang, ISBN: 978-604-64-1641- 8
  2. Nguy

    Xem thêm