Giáo trình

Nguyễn Hòa, Nguyễn Nhựt Đông, Toán rời rạc, NXB Thanh Niên, 2014, 246 trang, ISBN: 978-604-64-1641- 8 Nguyễn Hòa, Cơ sở dữ liệu mờ và xác suất, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2016, 179 trang, ISBN:978-604- 73-3941- 9 Huỳnh Minh Trí, Phan Tấn Quốc, Nguyễn Nhựt Đông, Giáo trình Kỹ thuật lập ...

Xem thêm