Ngành Công nghệ thông tin - Hệ chính quy

    Đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin; các kỹ sư ngành Công nghệ thông tin của Trường Đai học Sài Gòn có thể đảm nhiệm tốt một số vai trò trong các công ty phần mềm, các công ty chuyên về Mạng và Hệ thống máy tính, nhân viên phụ trách Công nghệ thông tin ở các cơ quan ban ngành nhà nước và doanh nghiệp. Các kỹ sư ngành Công nghệ thông tin của Trường có thể học lên ở các bậc học cao hơn như cao học, tiến sĩ hoặc tham gia giảng dạy, nghiên cứu ở các Trường Đại học, cao đẳng hoặc cũng có thể tham gia các dự án Công nghệ thông tin với các đối tác Quốc tế.

1. Hệ chính quy tập trung

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo kỹ sư CNTT xem tại đây 

2. Hệ chính quy tập trung - chất lượng cao

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo kỹ sư CNTT chất lượng cao xem tại đây 

3. Hệ Vừa làm vừa học

 (Thông tin tuyển sinh chi tiết xem tại website của Phòng đào tạo và phòng Giáo dục thường xuyên: http://daotaothuongxuyen.sgu.edu.vn)


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 14:00:22

Đính kèm: