Ban chủ nhiệm khoa

Lãnh đạo khoa Phụ trách các công tác

TS. Phan Tấn Quốc

Phó khoa phụ trách

Email:quocpt@sgu.edu.vn

 1. Quản lý nhân sự, công tác thi đua - khen thưởng, công tác lưu trữ hồ sơ công văn, quỹ khoa;
 2. Quản lý việc phát triển các chương trình đào tạo. Triển khai đào tạo chương trình hệ Chất lượng cao, hệ vừa làm vừa học, đào tạo ngắn hạn;
 3. Quản lý và phát triển các quy trình làm việc của khoa;
 4. Quản lý đội tuyển Olympic tin học sinh viên;

PGS.TS Nguyễn Hòa

Phó trưởng khoa

Email:nguyenhoa@sgu.edu.vn

 1. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học
 2. Quản lý công tác phát triển giáo trình, sách, tài liệu tham khảo;
 3. Quản lý, triển khai công tác đào tạo đại học hệ chính quy;
 4. Quản lý công tác sự vụ liên quan đến việc học tập của sinh viên hệ đại học chính quy.

ThS. Nguyễn Nhựt Đông

Phó trưởng khoa

Email:nndong@sgu.edu.vn

 1. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất;
 2. Quản lý công tác khảo thí;
 3. Quản lý công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên;
 4. Quản lý công tác sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu sinh viên;
 5. Quản lý việc phát triển quan hệ với các doanh nghiệp.

 

Danh sách các trợ lý lãnh đạo Khoa

Trợ lý Đào tạo     ThS. Nguyễn Thanh Sang,  thanhsang@sgu.edu.vn
    NCS. Nguyễn Thị Uyên Nhi, ntunhi@sgu.edu.vn
Trợ lý nghiên cứu khoa học     TS. GVC Đinh Thị Thu Hương, huongdtt@sgu.edu.vn
Trợ lý văn thể mỹ     ThS. Lê Nhị Lãm Thúy, thuylnl@sgu.edu.vn
Quản lý sinh viên và văn phòng     Cử nhân Tô Thị Ngọc Châu, ngocchau@sgu.edu.vn
    Cử nhân Lê Ngọc Kim Ngân, nganlnk@sgu.edu.vn
Trợ lý phòng máy       ThS. Lương Minh Huấn, lmhuan@sgu.edu.vn

 

:                      


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 13:53:34

Đính kèm: