Ban chủ nhiệm khoa

Lãnh đạo khoa Phụ trách các công tác

TS. Phan Tấn Quốc

Phó khoa phụ trách

 1. Quản lý nhân sự, công tác thi đua - khen thưởng, công tác lưu trữ hồ sơ công văn, website Khoa; phát triển các quy trình làm việc của khoa liên quan đến những công tác được phân công phụ trách;
 2. Quản lý việc phát triển các chương trình đào tạo, triển khai đào tạo hệ Chất lượng cao, hệ Vừa làm vừa học, đào tạo ngắn hạn;
 3. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, công tác Olympic tin học sinh viên;
 4. Quản lý các dự án hợp tác;

TS. Nguyễn Hòa

Phó trưởng khoa

 1. Quản lý công tác phát triển giáo trình, sách, tài liệu tham khảo;
 2. Quản lý, triển khai công tác đào tạo đại học hệ chính quy;
 3. Quản lý công tác cố vấn học tập, các đơn vị lớp sinh viên;
 4. Quản lý công tác sự vụ liên quan đến việc học tập của sinh viên;

ThS. Nguyễn Nhựt Đông

Phó trưởng khoa

 1. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất;
 2. Quản lý công tác khảo thí;
 3. Quản lý việc phát triển quan hệ với các doanh nghiệp;
 4. Quản lý công tác Đoàn, Hội sinh viên, Cựu sinh viên.

 

Danh sách các trợ lý lãnh đạo Khoa

Trợ lý Đào tạo     ThS. Nguyễn Thanh Sang,  thanhsang@sgu.edu.vn
    NGS. Nguyễn Thị Uyên Nhi
Trợ lý nghiên cứu khoa học     TS. Đinh Thị Thu Hương, huongdtt@sgu.edu.vn
Trợ lý công tác sinh viên     Cử nhân Tô Thị Ngọc Châu, ngocchau@sgu.edu.vn
Trợ lý văn thể mỹ     ThS. Lê Nhị Lãm Thúy
Trợ lý phòng máy     Cử nhân Ngô Hữu Thanh
Phụ trách công tác văn thư lưu trữ     Cử nhân Lê Ngọc Kim Ngân, nganlnk@sgu.edu.vn
Công tác công đoàn     NCS. Phùng Thái Thiên Trang

 

:                      


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 13:53:34

Đính kèm: