Ban chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2016 -2021

Lãnh đạo khoa Phụ trách các công tác

Trưởng khoa

TS. Huỳnh Minh Trí

 1.     Tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng

 2.     Quy hoạch phát triển, kế hoạch, tài chính

 3.     Đào tạo cao học

 4.     Các lớp đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn

 5.     Phụ trách các dự án hợp tác

Phó Trưởng khoa

TS. Nguyễn Hòa

 1.     Đào tạo đại học (các loại hình đào tạo)

 2.     Xử lý học tập của sinh viên

 3.     Cố vấn học tập

 4.     Phát triển giáo trình, sách tham khảo.

Phó Trưởng khoa

ThS. Nguyễn Nhựt Đông

 1.     Quản trị cơ sở vật chất

 2.     Phát triển quan hệ doanh nghiệp

 3.     Công tác khảo thí 

 4.     Quản lý lớp sinh viên, công tác cựu sinh viên

 5.     Công tác đoàn, hội sinh viên

Phó trưởng khoa

TS. Phan Tấn Quốc

 1.     Nghiên cứu khoa học

 2.     Quản lý công văn

 3.     Công tác sinh viên NCKH, Olympic sinh viên

 4.     Theo dõi vận hành, cập nhật thông tin Website Khoa, Email SGU

 

Danh sách các trợ lý lãnh đạo Khoa

Trợ lý Nghiên cứu khoa học:  TS. Đinh Thị Thu Hương,  huongdtt@sgu.edu.vn
Trợ lý Đào tạo

 ThS. Nguyễn Thanh Sang,  thanhsang@sgu.edu.vn

 ThS. Kiều My, kieumy@sgu.edu.vn

Trợ lý Quản lý cơ sở vật chất:

 CN. Ngô Hữu Thanh, thanh3th@sgu.edu.vn

 ThS. Nguyễn Thanh Sang,    thanhsang@sgu.edu.vn

Olympic tin học sinh viên  ThS. Kiều My, kieumy@sgu.edu.vn    

 

:                      


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 13:53:34

Đính kèm: