Bộ môn Hệ thống thông tin

Đội ngũ cán bộ của bộ môn bao gồm:

• Tiến sĩ: 02

• Thạc sĩ NCS: 03

Trưởng bộ môn
TS Nguyễn Quốc Huy

Giảng viên
ThS-NCS Đỗ Ngọc Như Loan

 

Phó trưởng khoa
TS Nguyễn Hòa

Giảng viên
ThS-NCS Nguyễn Thị Uyên Nhi

Giảng viên
ThS-Phan Thị Kim Loan
Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

Danh sách các học phần do Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

STT

MÃ HP

TÊN MÔN HỌC

1

841109

Cơ sở dữ liệu

2

841065

Các hệ quản trị CSDL

3

841048

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

4

841111

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

5

841068

Hệ thống thông tin doanh nghiệp

6

841120

An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin

7

841121

Cơ sở dữ liệu phân tán

8

841067

Thương mại điện tử và ứng dụng

9

841073

Seminar chuyên đề (hướng Hệ thống thông tin)


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 14:03:09

Đính kèm: