Bộ môn Hệ thống thông tin

Đội ngũ cán bộ của bộ môn bao gồm:

• Tiến sĩ: 01

• Thạc sĩ, NCS: 03

Trưởng bộ môn
TS.Nguyễn Quốc Huy
Email: nqhuy@sgu.edu.vn

Giảng viên
ThS.NCS. Đinh Thị Ngọc Loan

 

Giảng viên
ThS.NCS. Nguyễn Thị Uyên Nhi
Email: ntunhi@sgu.edu.vn

Giảng viên
ThS. Lê Nhị Lãm Thúy 
Email: thuylnl@sgu.edu.vn

 

Giảng viên
ThS-Phan Thị Kim Loan
Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
Email: ptkloan@sgu.edu.vn

Danh sách các học phần do Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

STT

MÃ HP

TÊN MÔN HỌC

1

841109

Cơ sở dữ liệu

2

841065

Các hệ quản trị CSDL

3

841048

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

4

841111

Phân tích thiết kế hướng đối tượng

5

841068

Hệ thống thông tin doanh nghiệp

6

841120

An toàn và bảo mật dữ liệu trong hệ thống thông tin

7

841121

Cơ sở dữ liệu phân tán

8

841067

Thương mại điện tử và ứng dụng

9

841073

Seminar chuyên đề (hướng Hệ thống thông tin)


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 14:03:09

Đính kèm: