Cơ sở vật chất

Khoa Công nghệ thông tin hiện đang được Nhà Trường giao quản lý 08 phòng máy tính; mỗi phòng có 40 máy. Các phòng máy tính này có chức năng phục vụ các giờ học thực hành cho các môn học từ cơ bản đến chuyên ngành của khoa Công nghệ thông tin cũng như các khoa khác.

Sau đây là danh sách các phòng máy do khoa quản lý: C.A019, C.A101, C.A102, C.A105, C.A106, C.A109, C.A110, C.A111 (Lầu 1, dãy A, Cơ sở chính).

Quản lý phòng máy:

  1. CN.Ngô Hữu Thanh, Email: thanhnh@sgu.edu.vn

Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 13:58:32

Đính kèm: