Hội đồng khoa học Khoa

  1. TS Huỳnh Minh Trí                     - Chủ tịch
  2. TS Nguyễn Hòa                          - P.CT
  3. ThS Nguyễn Nhựt Đông            - UV   
  4. TS Cao Thái Phương Thanh     - UV
  5. ThS Lê Ngọc Kim Khánh           - UV
  6. TS Phan Tấn Quốc                     - UV
  7. ThS Phùng Thái Thiên Trang    - Thư ký

Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-03 13:54:35

Đính kèm: