Thông báo về việc quy định thời gian thực tập năm học 2017-2018

Đề nghị sinh viên xem chi tiết thông báo trong file đính kèm để có kế hoạch liên hệ cơ quan thực tập. Lưu ý: Thời gian là 8 tuần, từ 06/3/2018  đến 29/4/2018


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-08-07 03:16:55

Đính kèm: