THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA BẢO HIỂM ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐHSG NĂM 2016-2017

Đề nghị sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm. Đề nghị lớp trưởng các lớp thu và lập danh sách theo mẫu rồi nộp về khoa theo đúng thời gian quy định.

Vpk.


Post by: Lê Ngọc Kim Ngân, ngày: 2017-09-12 03:08:27

Đính kèm: