Thông báo họp Cố vấn học tập DCT1176 và DCT1177

Lớp DCT1177 do Thầy Nguyễn Minh Thi làm cố vấn học tập sẽ họp lớp vào lúc 14:15 thứ 4 ngày 4/10/2017

Lớp DCT1176 do Thầy Huỳnh Thắng Được làm cố vấn học tập sẽ họp lớp vào lúc 10h:00 ngày thứ sáu (6/10/2017).

Danh sach sinh viên thuộc lớp theo link đính kèm


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-10-03 02:58:06

Đính kèm: