Thông báo họp Cố vấn học tập DCT1165

Lớp DCT1165 sẽ họp cố vấn học tập vào lúc 9h30 thứ 3 (ngày 10/10/2017) Tại phòng máy A106


Post by: Khoa CNTT, ngày: 2017-10-06 05:31:44

Đính kèm: