Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng khoa: TS. Huỳnh Minh Trí
 • Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Hòa
 • Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Nhựt Đông

BỘ MÔN

 • Khoa học máy tính
 • Hệ thống thông tin
 • Mạng và hệ thống máy tính
 • Kỹ thuật phần mềm

TRỢ LÝ KHOA:

 • Đào tạo: ThS. Nguyễn Võ Lam Giang
 • Đào tạo: ThS. Nguyễn Thanh Sang
 • Nghiên cứu KH: ThS. Nguyễn Minh Thi
 • Văn thể mỹ: CN. Đào Minh Hải
 • Phòng máy: CN. Ngô Hữu Thanh
 • Phòng máy: ThS. Nguyễn Thanh Sang

VĂN PHÒNG:

 • CN. Đào Minh Hải
 • CN. Tô Thị Ngọc Châu