ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ BỘ MÔN EMAIL
1 TS. Huỳnh Minh Trí Trưởng khoa Khoa học máy tính tri_email
2 TS. Nguyễn Hòa Phó trưởng khoa Hệ thống thông tin hoa_email
3 ThS. Nguyễn Nhựt Đông Phó trưởng khoa Khoa học máy tính dong_email
4 TS. Nguyễn Quốc Huy Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin huy_email
5 TS. Lê Minh Nhựt Triều Trưởng bộ môn Khoa học máy tính trieu_email
6 ThS. Lê Ngọc Kim Khánh Trưởng bộ môn Mạng và hệ thống máy tính khanh_email
7 ThS. Phùng Thái Thiên Trang Trưởng bộ môn Kỹ thuật phần mềm ttrang_email
8 TS. Đinh Thị Thu Hương Giảng viên Khoa học máy tính huong_email
9 ThS. Nguyễn Thị Uyên Nhi Giảng viên Hệ thống thông tin nhi_email
10 ThS. Đỗ Ngọc Như Loan Giảng viên Khoa học máy tính nhuloan_email
11 ThS. Nguyễn Minh Thi Giảng viên Mạng và hệ thống máy tính thi_email
12 ThS. Nguyễn Võ Lam Giang Giảng viên Mạng và hệ thống máy tính giang_email
13 ThS. Đỗ Đình Trang Giảng viên Mạng và hệ thống máy tính dtrang_email
14 ThS. Huỳnh Thắng Được Giảng viên Kỹ thuật phần mềm duoc_email
15 ThS. Nguyễn Đăng Quan Giảng viên Khoa học máy tính quan_email
16 ThS. Kiều My Giảng viên Khoa học máy tính
17 ThS. Đinh Thị Ngọc Loan Giảng viên Hệ thống thông tin
18 CN. Đào Minh Hải Chuyên viên Văn phòng Khoa hai_email
19 CN. Tô Thị Ngọc Châu Chuyên viên Văn phòng Khoa chau_email
20 ThS. Nguyễn Thanh Sang Chuyên viên Phòng máy Thanhsang@sgu.edu.vn
21 CN. Ngô Hữu Thanh Chuyên viên Phòng máy hthanh_email