Thống báo về việc sinh viên chưa cung cấp số tài khoản đển nhận trợ cấp XH và học bổng HK1, năm học 2016-2017

Đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách, liên hệ phòng KHTC để cung cấp số tài khoản đển nhận trợ cấp XH và học bổng HK1, năm học 2016-2017.

39_TB-ĐHSG-KHTC(30.8.2017
Share: